Legal Notice

Privacybeleid Brian + Nephew, Vlerick Fashion nv in vereffening. mbt verwerking van persoonsgegevens.

Brian + Nephew, merknaam van Vlerick Fashion nv, Westerring 37 – 9700 Oudenaarde neemt de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten, gebruikers van de website en info-aanvragers ernstig. We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Hieronder kan je lezen hoe we omgaan met je privacy.

Door het plaatsen van een bestelling of door je in te schrijven op de nieuwsbrief word je geacht dit privacy beleid te hebben gelezen, het te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat over informatie die direct over iemand gaat of die naar een bepaalde persoon te herleiden is.
Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of door je in te schrijven op onze nieuwsbrief of je gegevens aan ons verstrekt per e-mail.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt, zowel op papieren invulformulieren als elektronisch via de website of per mail. Het gaat om je naam, je telefoonnummer, (leverings)adres en je e-mailadres .
Bij een bestelling vragen we minimale gegevens om je bestelling te kunnen verwerken, zowel administratief, financieel (betaling van de factuur), levering.
We vragen ook of we je nadien mogen contacteren om je te kunnen informeren over eventuele promoties, nieuwe collecties.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze administratie, het klantenbeheer, het leveren van bestellingen.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Met derden bedoelen wij andere ondernemingen die geen deel uitmaken van onze groep Vlerick Fashion nv.

Hoe zorgen we voor deze persoonsgegevens?

We doen grote inspanningen om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.
We slaan je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database, en daar blijven ze ook.
Voor de beveiliging van je gegevens hebben wij opgeleide personen in dienst die op de naleving van de wetgeving toezien en die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen.
Bovendien gebruiken wij allerlei algemeen aanvaarde technische maatregelen en technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen om je persoonsgegevens te beschermen.
Moest er zich een gegevenslek voordoen met gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant persoonlijk verwittigd volgens de door de wet voorziene procedure.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Dat hangt ervan af … Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.Bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (boekhoudkundige en fiscale). Of uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens te bewaren. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.
Bepaalde gegevens kunnen gedurende een periode worden gebruikt om je op de hoogte te houden van promoties, nieuwe collecties enz. tenzij je volgens de hierna beschreven procedure aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

Je rechten en hoe je deze kan uitoefenen!

1° Je hebt recht op inzage over de gegevens die we over je verzamelen
Wil je inzage in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, laat het ons dan weten per mail. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens bezorgen we je dan binnen de 30 dagen een overzicht geven van je gegevens.
2° Je hebt recht op aanpassing
Merk je dat er fouten of onvolledigheden staan in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, dan kan je gebruik maken van je ‘Recht op correctie’. Het volstaat ons dit per mail te laten weten. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens doen we dan binnen de 30 dagen de nodige aanpassingen en bezorgen we je hiervan een overzicht.
3° Je hebt recht om je voorkeuren aan te passen
We houden je regelmatig op de hoogte van promoties, nieuwe collecties via nieuwsbrieven of per mail. Wil je dit liever niet? Onder elke nieuwsbrief en e-mail staat een link waarmee je je direct kan afmelden.
4° Je hebt recht op schrapping
Wens je volledig uit onze databestanden te worden geschrapt? Dan kan je ons een mail sturen en zorgen wij ervoor dat je gegevens volledig worden gewist, als je nooit bij ons een bestelling hebt geplaatst Als je wel ooit een bestelling hebt geplaatst dienen wij deze te behouden om te voldoen aan boekhoudkundige en wettelijke voorschriften.
5° Je hebt recht op verzet
Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wanneer noodzakelijk voor verwerken van een bestelling en het uitvoeren van de levering) of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.
6° Je hebt recht een klacht in te dienen
Indien je van oordeel bent dat je rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens geschonden zijn, kan je klacht indienen bij de Privacycommissie.

Bij wie kan je je rechten uitoefenen of je vragen stellen over ons privacy beleid?

Je kan steeds via mail terecht bij onze verantwoordelijke via privacy@vlericknv.com